REGULAMIN FIRMY

 

 

SKŁADANIE ZAPYTANIA O PRODUKT:

 1. Klient na prawo przed złożeniem zamówienia złożyć Zapytanie o produkt. Zapytanie jest przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail biuro@siwatbombki.pl

lub listownie w formie oficjalnego zapytania. „Świat Bombki” nie obsługuje Zapytań o produkt w formie telefonicznej.

 1. Po złożeniu zapytania „Świat Bombki” w czasie do 24h przygotuje niezobowiązującą wycenę na Zapytanie wraz z kosztami transportu podając jednocześnie czas ważności owej wyceny.
 2. Klient w czasie ważności wyceny jest zobowiązany do podjęcia decyzji, po upływie tego czasu, wycena będzie nieaktualna, a podane w niej ceny mogą ulec zmianie.
 3. Po zaakceptowaniu wyceny, klient ma prawo poprosić „Świat Bombki” o zrobienie niezobowiązującego i darmowego projektu bombki / bombek. Projekt może zawierać logo klienta, dowolny tekst oraz grafikę.

W sytuacji, gdy do wykonania Zamówienia przez „Świat Bombki” konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego, logo, wizerunków) –  za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił dla „Świat Bombki” w celu wykonania Zamówienia. „Świat Bombki”  nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Zamówienia.

Jednocześnie „Świat Bombki” zastrzega sobie prawo o możliwości udostępnienia zdjęcia gotowego produktu na własnej stronie Internetowej jako przykładową realizację.

 1. Firma „Świat Bombki” zobowiązuje się do wykonania projektu w trybie jak najszybszym maksymalnie do 48h. Jednocześnie „Świat Bombki” zastrzega sobie prawo do wydłużenia podanego czasu, w przypadku bardzo dużej liczby złożonych zapytań.
 2. Po akceptacji projektu i poprzedzające go wcześniej wyceny, klient musi złożyć oficjalne Zamówienie.
 3. W przypadku, gdy projekt nie spełnił oczekiwań klienta, klient ma możliwość rezygnacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Jednocześnie „Świat Bombki” zastrzega sobie prawo, że wykonany na zlecenie klienta projekt graficzny bombki nie może być wykorzystywany przez klienta na poczet wycen w konkurencyjnych firmach. W przypadku złamania tego zapisu „Świat Bombki” obciąży klienta kosztem wykonania owego projektu poglądowego w wysokości 200zł brutto.

 

REALIZACJA ZAMÓWNIENIA:
1. Klient składa Zamówienie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub listownie w formie oficjalnego zapytania. „Świat Bombki” nie przyjmuje zamówień telefonicznych.

 1. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyceny oraz akceptacją projektu graficznego bombki jeśli był on wykonywany przed złożeniem zamówienia. „Świat Bombki” informuje, że projekt graficzny jest wykonany dla poglądowego zobrazowania produktu. Nadruk na bombce może nieznacznie odbiegać od projektu graficznego, gdyż zależne jest to od indywidualnych ustawień monitora.
 2. Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia lub po jego złożeniu (ale przed realizacją) o wykonanie próbki jego zamówienia, aby zobaczyć realnie jak wygląda produkt. Koszty próbki Zamówienia są ustalane indywidualnie. Klient po otrzymaniu próbki Zamówienia na prawo nanieść poprawki w postaci zmiany nadruku w kształcie lub w kolorze.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia „Świat Bombki” nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia. Firma „Świat Bombki” wykonuje na życzenie klienta bombki oraz nadruki na bombkach w kolorystyce Pantone.
 4. Złożenie Zamówienia w „Świat Bombki” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu firmy „Świat Bombki”.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że nabywa Towar wg Wzoru Towaru, z którym mógł się zapoznać przed złożeniem Zamówienia.
  7. Termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany przez „Świat Bombki” w potwierdzeniu Zamówienia. „Świat Bombki” informuje, że statystyczny standardowy termin realizacji Zamówień to

7-30 dni od akceptacji projektu oraz wpłaty zaliczki (liczy się ostatnia z tych dat).

 1. W przypadku rezygnacji z Zamówienia już realizowanego klient nie ma możliwości zwrotów poniesionych kosztów w związku z jego realizacją, gdyż produkty firmy „Świat Bombki” są wykonywane na indywidualne Zamówienie. W przypadku rozłożonej płatności, klient nie będzie zwolniony z końcowej płatności. Anulowania może ulec tylko koszt transportu, jeśli klient odmówi wysyłki Zamówienia. „Świat Bombki” informuje, że na każdym etapie produkcji klient ma prawo do poproszenia o wykonanie zdjęcia dokumentującego aktualny etap produkcji.

 

ODBIÓR LUB WYSYŁKA TOWARU DO KLIENTA
1. Klient może odebrać towar osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

 1. Wysyłka towaru może odbywać się za pośrednictwem naszych zaufanych firm kurierskich lub za pośrednictwem firmy kurierskiej przez zlecenie klienta. „Świat Bombki” nie bierze jednak odpowiedzialności za jakość usługi dostawy innej niż naszych zaufanych firm kurierskich i w przypadku uszkodzenia towaru, klient traci możliwość reklamacji Zamówienia.

Niezależnie od wyboru firmy kurierskiej „Świat Bombki” zobowiązuje się do starannego i adekwatnego do produktu, zabezpieczenia towaru na czas transportu.

 1. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Reklamacje”
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki z towarem przez Klienta, co skutkować będzie odesłaniem towaru do nadawcy „Świat Bombki”, klient zostanie obciążony kosztem transportu powrotnego oraz kosztem transportu nowego nadania towaru. Jednocześnie ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar.

W przypadku osobistego nieodebrania towaru przez Klienta w ustalonym terminie

„Świat Bombki” – o ile będzie to możliwe – może przechować towar na koszt klienta

w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

 

Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.

 

WYCENA ZAMÓWNIENIA
1. Każde zamówienie jest wyceniane na podstawie cennika, który zostanie przekazany klientowi po wcześniejszej weryfikacji. „Świat Bombki” zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika w trakcie roku.

 1. Wycena zamówienia, której nie obejmuje cennik, będzie opracowana indywidualnie. Każda wycena ma indywidualny czas ważności, po tym czasie wycena może ulec zmianie.
 2. Każda wycena obejmuje również aktualne ceny transportu, które mogą ulec zmianie i zależą tylko od poszczególnych przewoźników.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatności mogą być dokonywane w dwóch sposobach:
 2. a) Po złożeniu zamówienia, a przed jego realizacją „Świat Bombki” wystawi fakturę proformę, która stanowić będzie 100% zamówienia, a po realizacji zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT

LUB

 1. b) Płatności będą dokonywane w dwóch transzach. Po złożeniu zamówienia, zostanie wystawiona faktura VAT zaliczkowa, która obejmuje 30-50% wartości zamówienia i stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Po realizacji zamówienia, ale przed jego wysyłką zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

Po zaksięgowaniu się należności na koncie towar zostanie wysłany.

 1. Firma „Świat Bombki” nie przystępuje do wykonania zamówienia bez wcześniejszej wpłaty zaliczki

i nie wysyła towaru bez płatności końcowej.

 1. Firma „Świat Bombki” nie realizuje wysyłek za pobraniem.
 2. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez „Świat Bombki” faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

REKLAMACJE

 1. Firma „Świat Bombki” zobowiązuje się do starannego zabezpieczenia każdej przesyłki.

Klient po otrzymaniu towaru na prawo sprawdzić towar i określić czy nie został uszkodzony.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki / paczki klient zobowiązuje się do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody, który będzie stanowić podstawę do reklamacji zamówienia. Klient zobowiązuje się do przesłania zdjęć na maila biuro@swiatbombki.pl dokumentujących fakt uszkodzenia.  Zdjęcia będą stanowić załącznik do wniesionej reklamacji.

 1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.
  3. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
  4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 2. W przypadku gdy klient nie jest klientem końcowym i towar przekazuje lub przesyła od siebie do klienta końcowego, firma „Świat Bombki” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i nie będzie przyjmować reklamacji w tym zakresie.
 3. Towar firmy „Świat Bombki” jest wykonywany na zlecenie indywidualne i zgodnie z prawem nie podlega reklamacji w przypadkach innych niż uszkodzenie. Wyjątkiem stanowi rażąca różnica pomiędzy wykonywanym zaakceptowanym projektem a produktem końcowym, którą może być np. brak części zadruku lub nadruk w kształcie innym niż na projekcie. Reklamacji nie podlega różnica koloru nadruku pomiędzy projektem a produktem końcowym. Różnica ta może wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Aby mieć pewność co do koloru nadruku klient może mieć wykonaną na życzenie próbkę produktu z własnym nadrukiem lub poprosić o przesłanie darmowych próbek z przykładowymi realizacjami firmy „Świat Bombki”.
 4. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać na koszt własny i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą „Świat Bombki” podstawy reklamacji.

Firma „Świat Bombki” po otrzymaniu reklamowanej części zamówienia lub całości zamówienia zweryfikuje podstawę reklamacji. W przypadku uznania podstawy reklamacji firma „Świat Bombki” wypłaci należność za reklamowany towar i w sytuacjach szczególnych zwróci również koszty transportu lub na  życzenie klienta i po wcześniejszych ustaleniach z klientem „Świat Bombki” wykona nowy towar oraz wyśle ponownie w ramach reklamacji bez ponoszenia jakichkolwiek start przez klienta.

Jeżeli reklamacja będzie bezpodstawna firma „Świat Bombki” nie uzna jej i  nie wypłaci należności z tytułu reklamacji, a reklamowany towar ulegnie utylizacji.
8. Po upływie terminu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki, uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji wygasają̨.

 1. Odpowiedź ze strony „Świat Bombki”, z potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wpływu.
 2. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
  a) Reklamacja dotyczy towaru bez wad jakościowych
 3. b) zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 4;
  c) Klient nie zapoznał się z wzorem produktu / próbką produktu i dochodzi reklamacji z powodu rozminięcia jego oczekiwań ze stanem faktycznym produktu; dotyczy to także sytuacji, gdy towar nie posiadający wad nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił „Świat Bombki” przy składaniu Zamówienia (w szczególności dotyczy to koloru nadruku)
  d) Klient uszkodził towar samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich
  e) Towar różni się nieznacznie kolorem, kolorem nadruku, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru
  f) znakowanie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem;
  g) reklamacja dotyczy minimalnych różnic kolorystycznych znakowania w ramach danego Zamówienia wynikających z techniki znakowania takich jak nadruk, grawer laserowy, lub dotyczy różnic wynikających ze specyfiki materiału, czyli różnych kolorach bombek.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji „Świat Bombki”:
  a) wykona na swój koszt nowe zamówienie,
  b) jeżeli wykonanie nowego zamówienia nie byłoby możliwe (w tym także nieopłacalne) lub czas jego wykonania nie byłby odpowiedni dla klienta „Świat Bombki” wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto reklamowanego towaru,
  c) za zgodą Klienta może także obniżyć cenę reklamowanego towaru, przy czym klient ten towar zatrzymuje i nie będzie wnosił co do niego dalszych reklamacji.
  d) może także uzgodnić z klientem inne, nie wymienione powyżej, sposoby rozwiązania reklamacji.
  12. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za towar.
  13. „Świat Bombki” wysyła reklamowany towar na swój koszt firmą kurierską

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest „Świat Bombki” z siedzibą w Bratkowicach 789d, NIP 517 016 33 53, posiadająca stronę internetową www.swiatbombki.pl
 2. „Świat Bombki” przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  – w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – w celu zgodnego z prawem przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, związanych ze sprzedażą lub zakupem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  – w zakresie niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu przekazywania informacji o produktach lub usługach własnych ADO, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – w celu odpowiedzi na zadawane pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Odbiorcami danych osobowych będą w niezbędnym zakresie osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy zobowiązującej do zachowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności będą to podmioty świadczące dla ADO usługi informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, marketingowe, transportowe oraz audytowi oraz operatorzy pocztowi. Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym możemy przekazać innym podmiotom (odbiorcy danych), które realizują dla nas usługi IT, windykacyjne. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym do tego organom władzy publicznej na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów udostępnienia danych osobowych oraz realizacji umowy, a ponadto przez czas niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. rozpatrywania reklamacji), dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ADO wynikających przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa podatkowego i rachunkowego). W szczególności w przypadku dokonania zakupów dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania i rozliczenia procesu sprzedaży, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) oraz rozliczenia podatkowego (tj. okres 5 pełnych lat kalendarzowych licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa). W przypadku windykacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończeniu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Dane osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  5. Klient posiada prawo do:
  − żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
  − cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  − wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  − wpływu na zakres przetwarzanych danych (w tym w szczególności poprzez ludzki kontakt z ADO i wyrażanie własnego stanowiska).
  6. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków abonenta i ADO odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.